Pravidla na ochranu osobních údajů zákazníků internetového obchodu www.newline.cz

 

Provozovatel internetového obchodu www.newline.cz  uzavřením smlouvy (vytvořením objednávky) získává od účastníka ke zpracování jeho osobní údaje – jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Ochrana těchto údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Provozovatel Barotoli s.r.o.  se stává správcem těchto osobních údajů.

 

a) právo na přístup k osobním údajům (zahrnuje například právo získat od poskytovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje;  informace o účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;  plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz  osobních údajů týkajících se subjektu údajů  nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých  dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; skutečnosti, že dochází k automatizovanému  rozhodování, včetně profilování

 

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů;

 

c) právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že poskytovatel neprokáže oprávněné  důvody pro zpracování těchto osobních údajů);

 

d) právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody  jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování);

 

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (a to ze strany poskytovatele v případě uskutečnění opravy, výmazu nebo  omezení zpracování);

 

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud poskytovatel neprokáže, že je dán závažný oprávněný důvod pro  zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, poskytovatel zpracování ukončí bez zbytečného  odkladu);

 

g) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas například se zpracováním osobních údajů pro  marketingové účely);

 

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

 

Sestavili jsme pro vás pravidla na ochranu osobních údajů, aby každý zákazník věděl, jaké osobní údaje o něm uchováváme a jak s nimi nakládáme.

 Rozvedli jsme také informace o vašich právech. Například o tom, jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a jak si lze vyžádat ukončení nakládání s vašimi osobními údaji.

 

 

 

Pro firmu Bartolini s.r.o. je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. 

Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

 

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?
Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese  firma:

Bartolini s.r.o.

Poděbradova 285/109

602 00  Brno

společnost zapsána KS Brno Od.C. vl. 573 60
IČ: 28267672   DIČ: CZ28267672

 

 

 

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?
Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v administraci e-shopu Newline

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Vaše osobní údaje zpracovává výhradně společnost Bartolini s.r.o.. -  její pověření pracovníci na základě uživatelského jména a hesla.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám mimo společnost Bartolini s.r.o. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

Jaký je právní základ zpracování?
V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření kupní smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

 

Jaká jsou vaše práva?
Právo na přístup: 
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost Bartolini s.r.o. emailem: eshop@newline.cz, která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na přenositelnost osobních údajů:
Kdykoli společnost Bartolini s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu: 
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 
Jste-li registrovaným zákazníkem, můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu a na www.newline.cz.

Právo na výmaz:
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností Bartolini s.r.o. kdykoli s výjimkou těchto situací

*máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
*máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
*máte u společnosti Bartolini s.r.o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
*jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili
*jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu: 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Soledo s.r.o.. Soledo s.r.o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést:

* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
* mailem na eshop@newline.cz

Právo na omezení:
Máte právo požádat Bartolini s.r.o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

*vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu Bartolini s.r.o., společnost Bartolini s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
*máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí Bartolini s.r.o. omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
*jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů
*pokud Bartolini s.r.o. osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

 

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsou vám k dispozici specializovaní zaměstnanci zákaznického servisu odpovědní za vyřizování vašich požadavků v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy. Tyto specializované zaměstnance můžete kdykoli kontaktovat na eshop@newline.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pro zajištění souvislého zpracování vašich osobních údajů přímým, přesným a zákonným způsobem jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na eshop@newline.cz

Máte-li za to, že společnost Bartolini s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

 


 

ONLINE NÁKUP

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu v internetovém obchodě www.newline.cz, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží.  Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci pro online nákup a potvrzení vaši adresy u externích partnerů. Snažíme se vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu ke zjištění, jaké platební varianty máte k dispozici, což se týká mimo jiné vaší historie plateb a kontroly vaší platební morálky. 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů

* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
* platební údaje a historie plateb
* údaje k objednávkám

Pokud jste registrovaným zákazníkem budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s registrací, jako jsou

* identifikační údaje k členství
* historie nákupů

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, a to společnostem k potvrzení vaší adresy, komunikačním agenturám k zaslání potvrzení objednávek a skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky. Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou.

Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb Bartolini s.r.o., co se týče správy a doručení objednávky.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu realizace plnění a následující lhůtu pro možné uplatnění nároků z vad dodaného zboží a služeb ( tedy do dvou let pro náhradu škody a tří let pro promlčení dalších práv). Pokud jste registrovaným zákazníkem www.newline.cz a využíváte výhod registrace, budou vaše data  uchována, dokud nepožádáte o výmaz..

 

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho nákupu , konkrétně ke zpracování vašich objednávek. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů

* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, pokud s tím souhlasíte

Pokud jste registrovaným zákazníkem, budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s registrací, jako jsou

* identifikační údaje k členství
* historie nákupů

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje jsou pouze pro potřebu společnosti Bartolini s.r.o.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb Bartolini s.r.o., pokud zákazník požaduje výhody vyplývající z registrace na www.newline.cz

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu realizace plnění a následující lhůtu pro možné uplatnění nároků z vad dodaného zboží a služeb ( tedy do dvou let pro náhradu škody a tří let pro promlčení dalších práv). Poté budou vaše údaje vymazány, pokud nejste registrovaným zákazníkem a nevyužíváte výhod registrace. V tomto případě Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.

 


 

PŘÍMÝ MARKETING

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonátů a standardní pošty.

K optimalizaci vašeho zážitku s www.newline.cz  vám budeme poskytovat relevantní informace, doporučovat produkty, zasílat vám připomenutí produktů ponechaných v nákupním košíku a budeme vám zasílat individuální nabídky. Všechny tyto skvělé služby jsou založeny na vašich předchozích nákupech, na tom, na jaké položky klikáte a jaké informace jste nám poskytli.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů 

* kontaktní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní směrovací číslo
* na jaké produkty a nabídky jste klikli

Pokud jste registrovaným zákazníkem, budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem a členstvím, jako jsou

* jméno
* adresa
* historie nákupů
* jak se pohybujete a na co klikáte na stránkách

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb mediálním agenturám a technickým poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu. 
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s přímým marketingem.

Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu. V takovém případě vám společnost Soledo s.r.o. již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém příspěvku
* zasláním e-mailu na eshop@newline.cz

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, pokud nezrušíte souhlas.

 


 

REGISTRACE NA WWW.NEWLINE.CZ

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vaší registrace k zajištění individuálního relevantního využívání služeb registrace. 

Budeme zaznamenávat a spravovat vaše body dle vašich nákupů, zasílat vám informace o bodech a odměnách, jako jsou slevy a klubové akce.

Vaše osobní údaje budeme také využívat k pozvánkám na akce a soutěže, slevám pro registrované zákazníky a dalším službám.

Budeme vám poskytovat historii objednávek a podrobnosti k vašim objednávkám a budete si moci upravovat nastavení účtu (včetně nastavení spojeného s marketingem). Zajistíme vám také snadné způsoby udržování přesných aktuálních informací, jako jsou kontaktní údaje a platební údaje. Budete si také moci ukládat zboží do nákupního košíku a hodnotit zboží, které jste u nás nakoupili.

V případě, že jste se neodhlásili z účasti na přímém marketingu, použijeme vaše osobní údaje k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonátů a pošty.

Jaké typy osobních údajů sbíráme?
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů, které nám poskytnete při přihlášení se na stránkach e-shopu

* identifikační údaje jako e-mailová adresa a heslo
* kontaktní údaje jako jméno, poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa
* telefonní číslo (pokud nám je poskytnete)
* adresa (pokud ji poskytnete)
* nastavení účtu

V případě nákupu zpracujeme tyto kategorie osobních údajů

* historie objednávek
* údaje o doručení
* historie plateb

Zpracujeme také tyto kategorie osobních údajů spojené s vašimi soubory cookie

* historie klikání
* historie pohybu a prohlížení

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, v případě rezervace na akce používáme nástroje pro tyto rezervace a v případě optimalizace internetových stránek využíváme služeb webových agentur. K hodnocení zboží využíváme analytické nástroje a moderační a vydavatelské agentury, k distribuci marketingových materiálů využíváme poskytovatele komunikační a marketingové distribuce

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k zajištění služeb pro registrované zákazníky. 

Sběr vašich osobních údajů pro vytvoření a správu vaši registrace je třeba pro splnění našich závazků.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivní registrace. 

Máte právo svoji registraci ukončit mailem na eshop@newline.cz. V takovém případě bude vaše registrace zrušena.

Po zrušení vaši registraci vaše údaje budou smazány.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu. 

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu. Jestliže vznesete námitku proti přímému marketingu, přestaneme za tímto účelem zpracovávat vaše osobní údaje a přestaneme vám zasílat marketingové materiály spojené s registrací na www.newline.cz. Pokud jste se přihlásili k odběru novinek, budete na základě svého souhlasu stále dostávat materiály přímého marketingu a tím využívat všechny výhody z toho plynoucí..

 


 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží a technickou podporou prostřednictvím e-mailu, chatu, telefonních hovorů a sociálních médií.

Můžeme vás také kontaktovat v případě nesrovnalostí ohledně vaší objednávky.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracujeme veškeré údaje, které nám poskytnete, včetně těchto kategorií

* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
* platební údaje a historie plateb
* údaje k objednávkám
* evidence registorvaného člena
* veškerá korespondence v těchto záležitostech

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování výše uvedených služeb.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti Soledo s.r.o.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
V případě e-mailových zpráv a korespondence uchováváme vaše údaje po dobu  po dobu 12 měsíců. 

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu: 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Bartolini s.r.o.. Společnost  nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

 


 

VÝVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ

 

Proč používáme vaše osobní údaje?
Osobní údaje budou použity za účelem hodnocení, rozvoje a zdokonalování našich služeb, výrobků a systémů pro všechny naše zákazníky. Pro tyto účely nebudou vaše osobní údaje analyzovány na osobní úrovni. Veškeré zpracování bude prováděno na pseudonymních údajích.

To zahrnuje analýzu zacílenou na úpravu našich služeb ve smyslu jejich vstřícnosti vůči uživatelům, jako je úprava uživatelského rozhraní pro zjednodušení toku informací či zdůraznění prvků běžně užívaných ze strany našich zákazníků v rámci zdokonalení IT systémů ve smyslu zvýšení bezpečnosti našich návštěvníků a zákazníků všeobecně.

Analýza je zároveň využívána k rozvoji a nepřetržitému zdokonalování logistických toků zboží na základě prognózy nákupů, skladových zásob a objemu zásilek, a také ke zdokonalování naší kapacity zdrojů z hlediska udržitelnosti na základě zefektivňování nákupu a plánování objemu zásilek.

Jaké druhy osobních údajů zpracováváme?
Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, budou zpracovány následující kategorie:

V případě nákupu budou zpracovány osobní údaje v následujících kategoriích:
* historie objednávky
* informace o zásilce
* platební historie

Dále budou zpracovány osobní údaje v souvislosti s používáním souborů cookies, a to v následujících kategoriích:
* historie kliknutí
* historie navigace a prohlížení internetového obsahu

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou výhradně používány za účelem poskytování výše uvedených služeb. Využíváme služeb společností specializovaných na analýzu internetu, které pro nás analyzují internetové chování našich zákazníků na všeobecné úrovni.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů za účelem rozvoje a zdokonalování našich služeb a výrobků je založeno na našem oprávněném zájmu.

Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, kdy bude vaše registrace aktivní

Po ukončení vaši registrace budou vaše údaje vymazány.

Vaše právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů:

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti Bartolini s.r.o., a to prostřednictvím eshop@newline.cz.. Váš účet bude následně vymazán a my již nadále nebudeme schopni poskytovat vám naše služby.

 


 

PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ZÁVAZKŮ

 

Proč používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění právních povinností, v případě soudních řízení či rozhodnutí ze strany úřadů.

To zahrnuje použití vašich osobních údajů za účelem shromažďování a ověřování účetních údajů v souvislosti s dodržováním pravidel účetnictví.

Jaký druh osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů
*zákaznické číslo
*číslo objednávky
*jméno
*poštovní adresa
*částka transakce
*datum transakce

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Vaše osobní údaje budou sdíleny pouze pověřenými pracovníky Bartolini s.r.o.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je pro společnost Soledo s.r.o. nezbytné z důvodu plnění právních povinností společnosti.

Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je v souladu s účetními pravidly platnými v České republice.

 


 

SOUBORY COOKIE

 

Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a opět se používá během vašich dalších návštěv. Využíváte-li našich služeb, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

Jak používáme soubory cookie?
Pokud po přihlášení zvolíte možnost Pamatovat přihlášení, použijeme trvalé soubory cookie k uložení vámi zvolené vstupní stránky a k uložení vašich údajů.  Soubory cookie budeme používat k ukládání vašeho oblíbeného zboží.

Soubory cookie relace například používáme, když použijete funkci filtru zboží a také k tomu, abychom zkontrolovali, jestli jste přihlášeni nebo jste vložili zboží do nákupního košíku. 

Používáme soubory cookie prvních i třetích stran ke sběru statistických údajů a uživatelských údajů agregovaně i individuálně v rámci analytických nástrojů k optimalizaci našich internetových stránek a k poskytování relevantních marketingových materiálů.  

Některé cookies třetích stran jsou nastaveny službami, které fungují na našich stránkách a jsou mimo naši kontrolu. Nastavují je poskytovatelé sociálních médií, jako je Facebook, a souvisejí s možností uživatelů sdílet obsah uvedený na těchto stránkách, jak označují příslušné ikony.

Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat marketing na jiných stránkách/kanálech.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Propojíme pouze identifikační údaje vašeho souboru cookie s vašimi osobními údaji poskytnutými a získanými v souvislosti s vaším členstvím v klubu, pokud se přihlásíte. 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, analytický nástroj se používá ke sběru statistických údajů k optimalizaci našich stránek a poskytování relevantních materiálů.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Vaše soubory cookie propojíme s vašimi osobními údaji pouze v případě, že se přihlásíte do svého účtu na www.newline.cz.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Bartolini s.r.o. neukládá vaše osobní údaje. Cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení můžete snadno vymazat ve svém prohlížeči. Návod, jak zacházet se soubory cookie a jak je odstranit, najdete v nápovědě prohlížeče. Cookies můžete zakázat nebo nastavit možnost dostávat oznámení pokaždé, když do vašeho počítače nebo mobilního zařízení bude odeslán nový soubor cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete cookies zakázat, nebudete moci využívat výhod všech funkcí.

 

 

 

V Brně dne 25.5.2018

 

 

Zimní výprodej stále pokračuje, nenechte si ujít poslední kusy za zvýhodněné ceny.